Vilkår leieavtale

Avtalevilkår

1. Leieperioden er fra avtaledato og minimum 1 måned / avtalt leieperiode. Dersom opphørstidspunkt ikke er avtalt gjelder løpende betingelser. Oppsigelse må finne sted skriftlig / mail innen 14 dager før utløpet av hver måned. Avtalen fornyes automatisk for en måned (ved korttidsleie) og to måneder (ved langtidsleie) av gangen.

2. Betaling skjer forskuddsvis pr. måned (ved korttidsleie) og pr. to mnd. (ved langtidsleie) på grunnlag av tilsendt faktura. Resterende dager av første måned samt påfølgende måned betales ved overtagelse.

3. Dersom leietaker ikke tømmer containeren ved leieperiodens opphør kan innholdet kastes uten søksmål. Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut. Leietaker plikter å betale leie ut oppsigelsestiden. Leietaker plikter å betale kostnader som påløper som følge av utkasting, søksmål og rydding. Container overleveres rengjort og besiktiget og skal tilbakeleveres i samme stand.

4. Leietaker kan ikke foreta endringer utvendig eller innvendig på container. Det er ikke tillatt å bore eller sveise i container. Oppsetting av skilt eller lignende kun etter avtale med utleier.

5. Det er ikke lov å lagre eksplosiver eller brannfarlige væsker. Lagercontainer kan ikke brukes til dyrehold.

6. Hensetting av gjenstander eller søppel utenfor container på utleiers område er forbudt. Det er forbudt å oppbevare gjenstander på container taket.

7. Leietager besørger forsikring av lagrede gjenstander, privat dekker som regel innboforsikring.

8. Leietager er erstatningsansvarlig overfor tredjemann, såfremt leietagers oppbevaring av gjenstander forårsaker skade på tredjemanns gjenstander i nærliggende container. Leietager er erstatningsansvarlig overfor utleier såfremt leiers oppbevaring av gjenstander forårsaker skade på utleiers eiendom.

9. Fremleie eller overdragelse av leieforholdet er ikke tillatt.

10. Leietager har adgang til container 24 timer i døgnet.

11. Hengelås kan leies / kjøpes fra utleier og leveres da sammen med container.

12. Dersom faktura ikke blir betalt til betalingsfristen, påløper forsinkelsesrente og purregebyr i henhold av loven manglende betaling og medfører at container blir sperret, utleier har ved slik sperring pant i de lagrede effekter for ubetalt leie og for andre krav som oppstår som følge av leietagers mislighold. Når forsinkelsesrente og utestående leiebeløp er betalt, vil adgangen til container gjenåpnes.

13. Utleier gjør oppmerksom på at det ikke er varme i våre utleie containere slik at kondens kan oppstå ved temperatursvingninger etc. Vi anbefaler å lufte ut (åpne dørene) ved jevne mellomrom samt å dekke gjenstander som ikke tåler litt kondens til med plast.

14. Utleier tar forbehold om Force majeure og kan ikke gjøres ansvarlig for direkte eller indirekte produksjonstap eller skade på person, gods eller for skader som leiegjenstanden eller bruken av den har voldt på person eller materiell samt annet konsekvenstap eller skade av noen art, uansett årsak.

15. Brudd på avtalens bestemmelser er mislighold og både leietaker og utleier kan heve kontrakten ved slikt tilfelle.

16. Partene vedtar eiendommens verneting i alle tvister som gjelder leieforholdet.

Betalingsvilkår

Betalingsbetingelser pr. 15 dager og ved for sen betaling belastes 1,5% rente pr. påbegynt mnd.

All leie faktureres forskuddsvis og langtidsleie 3 mndr pr. gang. Ved leie skal utstyret returneres i den stand det var ved inngåelse av avtalen og eventuelle skader/mangler vil bli utbedret for leietakers regning. Forsikring i leieperioden er leietakers ansvar og utleier fraskriver seg ethvert erstatningsansvar i forbindelse med leiekontrakten enten skaden skyldes hendelig uhell eller kan tilregnes utleier. Dersom leietaker ikke betaler leie til avtalt tid, eller på en annen måte misligholder sine forpliktelser, har utleier rett til å heve avtalen og hente leieobjektet tilbake, ihht tvangsfullbyrdesloven § 13-2, 3 ledd b,c. Ved kjøpsavtale gjøres det oppmerksom på at selger har panterett/eiendomsrett i de leverte varer inntil kjøpesum med eventuelle tillegg av renter og omkostninger er betalt i henhold til pantelovens, § 3-14 og § 3-22. Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet.

Hvis ikke mottat reklamasjon innen 8 dager erklærer vi å ha gjort kjent med og akseptert alle vilkår i denne avtalen. Vennligst returner signert ordrebekreftelse på post@hkcontainer.no ved bestilling